Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr zbioru danych osobowych przetwarzanych w Szpitalu Miejskim Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

Nr zbioru
w rejestrze

Nazwa zbioru

1

Składnica akt.

2

Rejestr skarg i wniosków.

3

Rejestr zamówień publicznych.

4

Rejestr zawartych umów.

5

Rejestr zwrotów kosztów dojazdów do pacjentów w ramach usług rehabilitacyjnych.

6

Zbiór osób ubiegających się o wydanie uwierzytelniających dokumentów medycznych.

7

Rejestr wydanych przepustek samochodowych.

8

Księga główna chorych – Izba Przyjęć.

9

Ewidencja przyjęć do poradni specjalistycznych.

10

Ewidencja przyjęć do pracowni specjalistycznych.

11

Ewidencja przyjęć do poradni POZ.

12

Ewidencja przyjęć do poradni – Rejestracja.

13

Książka raportów pielęgniarskich oddziału.

14

Książka raportów lekarskich oddziału.

15

Książka operacji oddziału.

16

Księgi bloku operacyjnego.

17

Ewidencja chorych oddziału.

18

Historie choroby pacjentów poradni.

19

Historie choroby pacjentów oddziału.

20

Karty informacyjne pacjentów – Izby Przyjęć.

21

Ewidencja pacjentów w Zakładzie Fizjoterapii.

22

Rejestr ewidencji korespondencji.

 

Dane z rejestrów udostępniane są na podstawie uzasadnionych wniosków strony lub innej osoby - /jednostki/ zainteresowanej.

Dostęp do poszczególnych rejestrów odbywa się na zasadach określonych w:

 • ustawie z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000);
 • ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U z 2015 r., poz. 2058 z późń. zm.);
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069).

W Szpitalu Miejskim Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. prowadzone są składnice akt w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1446) oraz instrukcję archiwalną.

Udostępnianie odbywa się na podstawie kart udostępnienia akt, na miejscu w pomieszczeniach archiwum lub poprzez wypożyczenie poza obręb archiwum, ale na terenie Szpitala.

Akta udostępnia się do celów służbowych wyłącznie własnym pracownikom za zgodą kierownika danej komórki organizacyjnej.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@szpital4.gliwice.pl
 • faksem na numer /32/ 330-84-01
 • pocztą na adres:

  Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z o. o.
  ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

 

Plik do pobrania – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późń. zm.) – udostępnianie informacji publicznej na wniosek, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Szpital powiadamia w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej, można uzyskać pod numerem telefonu : 32/ 330-83-09 (redaktor BIP-u) lub 32/ 330-83-01 (sekretariat).

 

Wyłączenie jawności informacji publicznej.

( art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej)

 • wyłączono jawność danych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 20110r.o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228).
 • wyłączono jawność danych ze względu na prywatność osoby fizycznej ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).
 • informacja ograniczona ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy ( art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 • wyłączono jawność danych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych ( wpisać podstawę prawną).

Metadane

Data publikacji : 31.08.2020
Data modyfikacji : 31.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Bielecka

Opcje strony

do góry